AME actua com un departament d’operació de mercat externalitzat, facilitant al cogenerador els complexos tràmits administratius i posant a la seva disposició professionals amb ampli coneixement del Mercat Elèctric i de la cogeneració, en multitud de serveis com:

Representant al mercat elèctric segons RD 413/2014

Realització i assessorament en les tramitacions tècnic administratives d’alta de la instal·lació a l’Operador del Mercat (OMIE), Operador del Sistema (REE), Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR), Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i Comunitat Autònoma (CCAA).

Elaboració de previsions horàries d’exportació i enviament a OMIE. Correccions de les previsions a través d’ajustos en les 6 sessions actuals d’intradiaris a causa de qualsevol problema que pugui sorgir amb la instal·lació. Servei d’avís d’incidències 24 hores x 365 dies/any.

Estalvi de costos. Reducció del cost dels desviaments per presentar ofertes conjuntes amb altres instal·lacions (Efecte cartera).

Comprovació i liquidació de l’energia venuda.

Reclamacions davant OMIE, REE, SIMEL (departament de mesures de REE) i CNMC d’errors de liquidació i/o mesura.

Revisió i lliurament d’estadístiques anuals a les diferents administracions (MINETUR i Comunitats Autònomes).

Centre de control i telemesura en temps real

Servei de Centre de Control 24 hores x 365 dies/any per a instal·lacions de potència superior a 5 MW, obligades a estar connectades a un despatx delegat per a enviar mesures a REE d’energia activa, reactiva, tensió i estat de connexió cada 12 segons. Recepció de consignes per part de REE.

Servei de telemesura 24 hores x 365 dies/any per a instal·lacions de potència superior a 1 MW i inferior a 5 MW obligades a enviar senyals de potència activa al Centre de Control de REE cada 12 segons.

Instal·lació dels equips necessaris per a la presa de dades i enviament al centre de control (analitzadors de xarxa, convertidors…)

Plataforma web per visualitzar els senyals enviats a REE en temps real.

Productes per a la gestió del risc-preu

Cobertura del preu a mercat –swaps- per a diferents volums i/o períodes.

Assesoria CO2

Sol·licitud d’autorització d’emissions.

Sol·licitud de drets d’emissió.

Informes anuals d’emissió.

Cerca d’empreses verificadores d’informes d’emissió.

Tramitacions amb el Registre Nacional d’Emissions (RENADE)

Gestió de compra-venda de EUR, CER.

Assesorament en matèria d’energia

Estudi de viabilitat de la cogeneració operativa.

Estudis per a optimitzar els ingressos de la planta.

Auditories energètiques.

Preparació de les proves de compliment Rendiment Elèctric Equivalent o Percentatge d’Energia Primària (PES) mínim, Revisió de documentació per a inspeccions de la CNMC.

Petició i tabulació d’ofertes de gas.