Factor Energia, com a matriu d’AME i empresa comercialitzadora elèctrica independent, presta el servei de Representant a productors d’energia elèctrica d’origen renovable, principalment instal·lacions mini-hidràuliques, parcs eòlics, centrals de biomassa, instal·lacions fotovoltaiques i instal·lacions solars termoelèctriques. Més informació a www.factorenergia.com.