Avís legal

1. Informació General

En virtut del present Avís, AME Agente del Mercado Eléctrico, (d’ara endavant, «AME»), informa als Usuaris del Lloc Web www.ame-sa.net, (d’ara endavant, el «Lloc Web») de les Condicions generals d’accés i ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, «Condicions Generals»).

Aquest Lloc Web és titularitat del Grup Factor Energia, amb domicili social al C / Orense 68, 9 º izda. 28020 Madrid Madrid, CIF: A62943600.

La informació oferta en el Lloc Web no constitueix un assessorament i no ha de ser presa com a base per a cap decisió d’inversió. Llevat que s’indiqui el contrari, aquest Lloc Web està dirigit únicament als qui accedeixin a ell des d’Espanya. AME no garanteix que els productes i serveis als quals es fa referència en aquest Lloc Web estiguin disponibles o siguin adequats per al seu ús en altres llocs. Qui desitgi accedir a aquest Lloc Web des d’altres llocs són responsables del compliment de la normativa local, sempre i en la mesura que aquesta sigui aplicable.

AME es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d’aquest Lloc Web, els seus serveis, així com les presents Condicions Generals. En conseqüència, recomanem a l’Usuari que llegeixi amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a aquest Lloc Web.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per AME en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web.

2. Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’accés al Lloc Web no exigeix ​​el previ registre de l’Usuari; no obstant el registre serà necessari per poder accedir a l’Àrea de Clients i procedir a consultes i descàrregues. L’ús de la clau d’accés és personal i intransferible, no estant permesa, en cap cas, la cessió a tercers; per tant l’Usuari és l’únic responsable de l’ús i custòdia de la seva clau d’accés, deixant indemne a AME de qualsevol ús indegut que puguin realitzar-ne tercers. En cas de robatori o pèrdua de la clau d’accés l’Usuari informarà de forma immediata a AME per tal que procedeixi a la seva cancel·lació i a l’assignació d’una de nova.

En el cas d’Usuaris que accedeixin a l’Àrea de Clients en nom de societats, garanteixen que intervenen en nom i representació de la societat per la què hi accedeixen, entenent AME que estan plenament facultats per a realitzar aquest accés i sense assumir cap responsabilitat per accessos indeguts d’Usuaris no autoritzats.

L’Usuari garanteix la veracitat de la informació facilitada, garantint l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència del registre en el Lloc Web o l’emplenament de formularis interactius que apareguin al mateix.

L’Usuari serà responsable de mantenir tota la informació plenament actualitzada, de manera que respongui en cada moment a la seva situació real. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis causats a AME o a tercers per la informació que faciliti a través del Lloc Web.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, a les presents Condicions Generals i, si s’escau, a les condicions d’ús particulars a què es puguin referir en determinats serveis, així com a mantenir el degut respecte als altres Usuaris.

L’Usuari renuncia a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites o diferents a les establertes en les presents Condicions Generals, o en les condicions pròpies dels serveis que, si s’escau s’habilitin, que resultin contraris als drets i interessos d’AME i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o actuar de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de «virus informàtics»), que danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la utilització normal dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’AME o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació relatius al Lloc Web.

Aquest Lloc Web es troba protegit per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, especialment, articles, dissenys, textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, codi en llenguatge [PHP, PERL, HTML, JAVA, JAVA Script o Active X], noms comercials , marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’AME i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web.

Els Usuaris que accedeixen al Lloc Web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local .

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguts en el Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i la d’altres normatives aplicables.

L’Usuari del Lloc Web s’abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

AME no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin modificar les informacions i serveis continguts en el Lloc Web o altres continguts als què es pugui accedir a través d’aquest, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, AME no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix.

AME declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts d’aquest Lloc Web. Per això, AME no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari o de tercers.

AME exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la utilització il·lícita dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació proporcionada pels Usuaris i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc Web.

5. Enllaços

Aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i aquest Lloc Web hauran de complir les condicions següents:

• L’enllaç únicament permetrà l’accés a la homepage (pàgina d’inici) d’aquest Lloc Web, però no podrà reproduir-la de cap manera.

• No es crearà un navegador ni un marc de navegació sobre les pàgines web d’aquest Lloc Web.

• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest Lloc Web i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que AME ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat, validat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la què s’estableix l’enllaç.

• A excepció d’aquells signes que formin part del mateix enllaç, la pàgina web en la què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a AME.

• La pàgina web en la què s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

• L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AME i el propietari de la pàgina web en la què s’hi estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’AME.

AME, a la vegada, posa a disposició dels Usuaris enllaços amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços habilitats en aquest Lloc Web poden conduir a l’Usuari a altres pàgines web gestionades per tercers, sobre els què AME no exerceix cap tipus de control.

AME no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts d’altres pàgines web a les què sigui possible accedir mitjançant els enllaços existents en el Lloc Web. Assumeix exclusivament el deure de suprimir del Lloc Web, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, atemptin contra qualsevol normativa aplicable o puguin induir a error o causar dany a l’Usuari.

6. Legislació aplicable

Aquest Lloc Web es regeix per la Llei espanyola.