Auditories i dignòstics

AME realitza diagnòstics i auditories energètiques, a petició del client, en aquells punts de subministrament on es consideri oportú o bé en els quals la freqüència d’incidències sigui significativa.

El servei d’Auditoria Energètica contempla:

  • Situació energètica, determinació amb la major exactitud possible els consums reals d’energia, així com la seva eficiència. Balanç energètic global dels equips i instal·lacions amb consums d’energia.

  • Identificar les àrees d’oportunitat que ofereixen potencial d’estalvi d’energia. Determinar i avaluar econòmicament els volums d’estalvi assolibles i mesures tècnicament aplicables per a aconseguir-ho.

  • Analitzar les relacions cost-benefici de les diferents oportunitats dins del context financer i gerencial, per a poder prioritzar la seva implementació.

  • Realitzar una primera valoració sobre la possibilitat d’integrar instal·lacions d’energies renovables o alternatives a les instal·lacions.

  • Estudiar els paràmetres òptims de contractació dels subministraments energètics.

  • Anàlisi de la qualitat de subministrament (buits de tensió, harmònics, flickers, micro talls, etc.)

Per a la realització del servei de consultoria energètica és necessària la presència a les instal·lacions del client del personal d’AME, per aprofundir en el coneixement dels processos i dur a terme la presa de dades. El resultat final serà un informe amb les recomanacions i conclusions que contemplaran:

  • Processos: mitjançant un estudi detallat dels processos, així com de les seves variables d’operació (cicle de funcionament, demanda…), s’estableix una relació entre el règim de funcionament i els consums associats a la cerca d’una major eficiència energètica.

  • Hàbits: una font d’estalvi immediata sorgeix d’avaluar els hàbits del personal de l’empresa en relació a l’ús de maquinària, ordinadors, climatització, etc… Es proposen mesures correctores d’hàbits i es valora el seu impacte a nivell econòmic i mediambiental.

  • Inversions: es valoraran una sèrie d’inversions en dispositius o altres actius que permetin obtenir estalvi energètic, determinant-se el període de retorn simple de la inversió.